Wanna Share? Respect!

Two plants

שני שתילים טיפחתי במהלך חיי בתוכי. הפרפורמר והיוצר. לאורך השנים, ובמיוחד מאז 1996, גדלו השניים והתעצמו בתוכי במאוד מאוד. מאז מרץ 2020, הפרפורמר שבי חטף מכה אנושה. מכה עם פוטנציאל קטלני של ממש. למזלי קיים בתוכי גם היוצר.

IN SALOMON'S LIVING ROOM? OR MAYBE IN YOUR LIVING ROOM? A PRIVATE AND INTIMATE SHAANAN STREETT PERFORMANCE AT YOUR PLACE!